ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Zdravá lednice s.r.o., se sídlem Na lukách 341/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČO: 05313911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 261723 (dále jen

„My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.freshpoint.cz (dále jen

„webové stránky“) a/nebo našeho zákazníka, který má zájem učinit nákup prostřednictvím lednice FreshPoint, případně osoby, která vstupuje do prostor, ve kterých provozuje naši činnost, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Dále v textu se dozvíte zejména:


 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@freshpoint.cz.


 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

   • Vaše jméno a příjmení;

   • adresa;

   • telefonní číslo; nebo

   • e-mailová adresa.

    Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

  2. Když si na našich webových stránkách zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy

   potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji mohou být zejména:

   • Vaše jméno a příjmení;

   • adresa pro doručení;

   • telefonní číslo;

   • e-mailová adresa.

    Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.

  3. Když nám vyplníte dotazník, který se týká spokojeností s našimi službami, můžete být požádáni o vyplnění určitých osobních údajů, kterými mohou být zejména:

   • Vaše jméno a příjmení;

   • telefonní číslo;

   • e-mailová adresa.

    Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zhodnocení kvality našich služeb a určení nejlepších postupů ve vztahu k našim zákazníkům.

  4. V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, adresu pro doručení, telefonní číslo, e-mailovou adresu) pro použití při příštím nákupu, abyste je nemuseli znovu zadávat. Pokud budete chtít získat přístup k historii objednávek pod svým e-mailem, můžete si k němu nastavit heslo.

  5. Pakliže na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, nebo využíváte zákaznický účet námi zřízený, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás, a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených položek pro další nákup a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.

  6. Pakliže si u nás zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech nebo zasláním zprávy na info@freshpoint.cz. Vyplníte-li nám po provedeném nákupu dotazník spokojenosti, přiřadíme ho k údajům o Vaší objednávce a budeme údaje Vámi uvedené v dotazníku zpracovávat za účelem zvyšování kvality našich služeb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

  7. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

  8. Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

   • provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;

   • zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám; Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

  9. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

   • zapamatování si přihlášeného uživatele;

   • uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;

   • komfortní funkce webu;

   • anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

   • získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a

   • personalizace zobrazování reklam. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

  10. Za účelem ochrany našeho majetku a z bezpečnostních důvodů může být na lednici FreshPoint

   nainstalován kamerový systém se záznamem, který bude zachycovat dění bezprostředně před

   lednicí, tj. případně i Vaši osobu. Video záznam bude v takovém případě pořízen kdykoliv je v prostoru bezprostředně před lednicí FreshPoint zaznamenán pohyb, a to po celou dobu trvání pohybu a dále ještě 1 minutu poté.

  11. Za účelem ochrany našeho majetku a z bezpečnostních důvodů může být do prostor, ve kterých provozujeme naši činnost (zejména naše sklady) nainstalován kamerový systém se záznamem. Bližší informace ohledně kamerového systému, jakož i podmínkách jeho provozu Vám rádi sdělíme po zaslání dotazu na e-mailovou adresu info@freshpoint.cz.


 2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

   1. Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zejména:

    • externí účetní společnosti;

    • externí advokátní kanceláři;

    • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že osobní údaje v podobě kamerových záznamů mohou být mimo jiné předány obchodnímu partnerovi, se kterým byla uzavřena smlouva související s provozem příslušné lednice FreshPoint, u které došlo ke krádeži či ztrátě zboží, a to za účelem vyšetření krádeže či ztráty.


 3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, tj. obvykle po dobu, kdy Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

   2. Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a dodání zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 12 let.

   3. Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek našeho zboží do té doby, než si jej zrušíte. Pakliže si však zřídíte zákaznický účet a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 5 měsíců od jeho zřízení. Údaje o Vašich nákupech uchováváme ve Vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme, kromě situace, kdy:

    • jste u nás za posledních 6 měsíců nakoupili; nebo

    • jste se za posledních 12 měsíců do Vašeho zákaznického účtu přihlásili; nebo

    • jestliže jste nám udělili souhlas dle bodu 1.8.

   4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 1.8, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@freshpoint.cz.

   5. Záznam z kamerového systému může být uchováván, a to po dobu maximálně 14 dnů, kdy dojde

    k jeho automatickému smazání.

   6. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@freshpoint.cz.


 4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

   • právo na přístup k osobním údajům;

   • právo na opravu;

   • právo na výmaz („právo být zapomenut“);

   • právo na omezení zpracování údajů;

   • právo vznést námitku proti zpracování; a

   • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

    Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu

    o jejich obsahu.

  2. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@freshpoint.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  3. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  4. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

  5. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  6. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  7. Veškeré změny tohoto dokumentu, které mohou být v budoucnu provedeny, budou zveřejněny na webových stránkách www.freshpoint.cz. V této souvislosti Vám tedy doporučujeme, abyste znění tohoto dokumentu pravidelně kontrolovali.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.6.2023.